Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę też obecnie, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, pół roku lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd niejednokrotnie posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.